do you get goosebumps when someone you love died?

@firebunnyApril 16, 2019 3:43am — 3 replies